Boost je radiostation met ProppFrexx: Automatische speellijsten, live DJ's & topgeluid!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijke bepalingen

audiostreamen biedt haar diensten uitsluitend aan onder de volgende voorwaarden. De voorwaarden zijn online ten allen tijden op www.audiostreamen.com beschikbaar. De klant accepteert de voorwaarden van audiostreamen.com in het bestelformulier.

Artikel 2 Betaling

Onverminderd het in Artikel 7 bepaalde zal de klant de prijs direct en contant bij de aflevering betalen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door audiostreamen.com aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering, dan wel per automatische incasso of overhandiging van gegarandeerde girobetaalkaarten of bankcheques.

Door de klant gedane betalingen dekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 3 Kwaliteit

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

audiostreamen blijft de eigenaar van het verhuurde product.

Artikel 5 Klachten

Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij audiostreamen te worden ingediend.

In geval van zichtbare gebreken dient de klacht ter stond na de aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Artikel 6 Prijzen

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. audiostreamen hanteert een contract Periode is 1 maand ( *U kunt per maand opzeggen voor de ontvangst van de nieuwe factuur) U kunt betalen per Ideal of Paypal. U ontvangt altijd vooraf per e-mail een duidelijke factuur.

Artikel 7 - Incasso

De klant ontvangt altijd vooraf per e-mail een duidelijke factuur. Het maandbedrag zal op de dag van de eerste bestelling van de maand van uw rekening worden afgeschreven.

Als de klant het niet eens is met de afschrijving, heeft de klant een maand de tijd om uw bank of Postbank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

De klant kan de machtiging op ieder moment weer intrekken. De klant dient dan wel het resterend openstaande bedrag ineens te voldoen.

Indien de klant in verzuim verkeert en audiostreamen tot invordering overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant, tenzij audiostreamen.com verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijke rente, vermeerderd met 2%.

audiostreamen verbiedt expliciet het volgende:

Illegale software, Pornografie, erotische foto's en plaatjes, of anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal.

Illegaal Materiaal, Auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video, of muziek bestanden waarvoor geen toestemming voor verkregen is of auteursrechten voor betaald zijn, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving. audiostreamen.com is nimmer aansprakelijk voor de door de opdrachtgever op haar Servers geplaatste content. audiostreamen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Audiostreamen is niet verantwoordelijk voor het downloaden van de video content van Youtube en de inhoud van een videostream. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het dowloaden en het afspelen op een eigen videokanaal.

Artikel 8 Naburige rechten

In openbare programma's kunnen er extra kosten voor de Buma.Stemra, Sena en overige naburige rechten zijn! Deze zijn niet inbegrepen en zullen niet worden aanvaard door audiostreamen.com. Voor meer informatie over de aanmelding van een webradio dient u zelf contact op te nemen met de Sena voor eventuele naburige rechten en de Bumra.Stemra Een licentie kan dan gemakkelijk online aangevraagd worden.

audiostreamen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw stream.

Artikel 9 Overmacht

Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen van verplichtingen aan audiostreamen door leveranciers, brand, onderbrekingen, import- of handelsverboden, technische storingen.

Contractperiode, beëindiging, het wissen van domeinen

Tenzij anders overeengekomen in het eigenlijke aanbod, eindigt het contract na afloop van de contractperiode zoals vermeld in het aanbod. De klant kan het contract met een contractperiode verlengen. Deze verlenging is geldig van zodra een betaling voor de volgende contractperiode ontvangen is. De verlenging kan plaatsvinden ten laatste 7 en ten vroegste 30 dagen voor de afloop van de huidige contractperiode. De contractverlenging kan worden aangevraagd via de beveiligde klanten-login.

Het contract kan ook worden beëindigd door audiostreamen, met één maand vooropzeg voor het einde van elke contractperiode.

Beëindigingen moeten schriftelijk worden gecommuniceerd, waarbij het sturen van een fax voldoet aan deze vereiste. Het contract kan ook op geldige wijze worden beëindigd via de beveiligde klanten-login, indien deze optie beschikbaar is.

De domeinen worden verwijderd bij de afloop van het contract. Indien, in overeenstemming met de regulaties van de uitvaardiging van het contract, de verwijdering niet toegelaten is zonder uitdrukkelijke opdracht van de eigenaar, kan audiostreamen het domein in beheer geven aan de daarvoor verantwoordelijke aanbesteder. Audiostreamen beklemtoont dat er in dit geval een verplichte compensatievergoeding van de klant aan de aanbesteder kan ontstaan.

Instructies voor het wissen van domeinen vereisen de handtekening van de eigenaar van het domein of de AdminC.

Als audiostreamen een contract terecht beëindigt wegens wanbetaling of uit materiële noodzaak, kan audiostreamen ervoor zorgen dat een domein alsnog wordt verwijderd na een passende tijdperiode indien de klant geen andere aanwijzingen geeft.

Artikel 10 Vrijwaring

De cliënt vergoedt alle schade aan audiostreamen die uit een schending van voornoemde bepalingen voortvloeit, voor zover de schending aan cliënt te wijten is. De schadevergoeding omvat ook de bijbehorende kosten van een noodzakelijke verdediging in een rechtsgeschil. audiostreamen.com stelt de klant onverwijld op de hoogte wanneer zij zelf of derden bijbehorende aanspraken doet respectievelijk doen gelden en zij zal de cliënt gelegenheid geven tot het innemen van een standpunt.

Artiekl 11 Schadevergoeding

De door de klant geleden schade die het gevolg is van een tekortschieten van audiostreamen vergoed tot maximaal het bedrag van de koop van 1 maand. Gevolgschade en schade wegens te late aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Artikel 7:21 BW wordt uitgesloten. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep is gedaan. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering en bij alle overige gebreken binnen 2 dagen na de ontdekking van de schade.

Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan 2 dagen na aflevering van het verkochte aan het licht treedt. Schade als gevolg van - al dan niet in verband met het verkochte - verrichte (reparatie-installatie-)werkzaamheden komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan drie maanden na de uitvoering van de werkzaamheden aan het licht treedt.

audiostreamen hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg is van overmacht.

Nederlands recht is van toepassing.

De wettelijke bepalingen zijn van toepassing behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. De cursief gedrukte artikelen gelden niet bij een overeenkomst gesloten tussen een ondernemer en een consument (= klant, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

Powered by WHMCompleteSolution